Doprava na paletách

PŘEPRAVA PALETOVANÝCH ZÁSILEK

Ochrana soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě nařízení EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 s účinností od 25.5.2018

Tyto informace poskytuje společnost Doprava na paletách s.r.o., IČ 227 94 905, Gočárova třída 504/54, Hradec Králové - Pražské předměstí, PSČ 500 02, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka: oddíl C, vložka 33613 (dále jako správce) na základě čl.13 nařízení EU 2016/679 (dále jen jako Nařízení).

1.     Vysvětlení pojmů:

1.1.    Osobními údaji jsou údaje vedoucí k identifikaci fyzické osoby zejména: jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby dále jako subjekt údajů.

1.2.    Správce (výše uvedená společnost) je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

1.3.     Zpracovatel je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje podle Zákona a Nařízení, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů.

1.4.     Databáze je interní seznam údajů o fyzických osob a jejich osobních údajů, vedená správcem.

1.5.     Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

1.6.     Cookies jsou malé množství dat, který WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod.

2.      Správce (výše uvedená společnost) zpracovává osobní údaje dle Nařízení dle následujících zásad:

2.1.     Zákonnost - zpracovává pouze ty údaje, které jsou nutné k plnění smluvních závazků.

2.2.     Účelovost - údaje jsou shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely.

2.3.     Minimalizace - zpracovává maximální množství, které je nutné k plnění vyjádřených úkolů.

2.4.     Doba uložení - osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu, kdy to je pro dané úkoly nezbytné.

2.5.     Integrita a důvěrnost - správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení a ochraně před neoprávněným či protiprávným zpracováním a před ztrátou, zničením či poškozením.

3.      Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

3.1.     Správce získává osobní údaje od samotných subjektů v rámci jednání o uzavření smlouvy např. osobním předáním, emailem, poptávkovým formulářem, objednávkou či telefonicky.

3.2.     Správce informuje subjekt údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro plnění smluvních vztahů, nebo kdy je dobrovolné.

3.3.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy a po dobu trvání smluvního vztahu.

3.4.     Osobní údaje budou v nezbytně nutné formě dále zpracovány k plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů po dobu určenou legislativou.

3.5.     Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány po dobu následujících 24 měsíců pro případ možného vzniku sporu mezi správcem a subjektem údajů.

4.      Účely zpracování

4.1.     Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

-          vyřízení objednávky.

-          vyřízení reklamace.

-          uchování historie nákupů pro účely cílení nabídek

-          reakce a zodpovězení Vašich dotazů.

-          naplnění právních povinnosti správce (vedení účetní, daňové a archivní).

-          marketingové a obchodní nabídky správce.

-          vedení databáze fyzických osob.

-          ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

5.      Práva a povinnosti subjektu údajů

5.1.     Subjekt je povinen předat správci pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

5.2.     Subjekt je povinen správci umožnit ověření poskytnutých údajů.

5.3.     Subjekt má právo od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům

5.4.     Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů

5.5.     Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů

5.6.     Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů

5.7.     Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat.

5.8.     Svá práva může subjekt uplatnit:

5.8.1.       Osobně v sídle společnosti v pracovní době: 08:00 - 16:00

5.8.2.       Datovou schránkou: ye2d2xb

5.8.3.       Emailem: ochranasoukromi@dopravanapaletach.cz

5.8.4.       Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen)

6.      Práva a povinnosti správce

6.1.     Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů

6.2.     Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.

6.3.     Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí odmítnout poskytnutí takových informací, nebo jejich poskytnutí zpoplatnit.

6.4.     Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak.

7.      Oprávněný zájem správce - účely

7.1.     Ochrana správce, jeho základních či jiných práv vyplívající z obecně právních závazků, předpisů a smluv. Zejména v rámci různých sporů, kontrol, šetření a ve vztahu k smluvním partnerům. Doba zpracování je stanovena obecně závaznými předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení smluvního vztahu.

7.2.     Ochrana majetku správce, života a zdraví zaměstnanců a osob vstupujících do objektů správce. Po dobu do 3 dnů od pořízení záznamu.

7.3.     Vymáhání pohledávek po dobu zákonných promlčecích dob, nejdéle však 10 let.

8.      Souhlas se zpracováním osobních údajů

8.1.     Subjekt údajů poskytuje souhlas se zpracováním údajů, které svými účely nepatří mezi zákonem potřebné, či k plnění smluvního vztahu, nebo mezi oprávněné zájmy správce. Souhlas uděluje písemným formulářem, nebo potvrzením elektronické verze souhlasu.

8.2.     Subjekt údajů může dle bodu 5.7. tento souhlas kdykoli odvolat.

8.3.     Účely a zpracování údajů poskytnutých na základě souhlasu jsou uvedeny na formuláři souhlasu.

9.      Způsob zpracování osobních údajů

9.1.     Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně

9.2.     Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních povinností.

9.3.     Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a Nařízením.

10.   Cookies

10.1.  Správce na svých internetových stránkách používá cookies, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. Webové stránky správce využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o produkty správce, reklamy správce v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

11.   Platnost

11.1.  Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce e-mailem, nebo jiným vhodným komunikačním kanálem informuje fyzickou osobu nejméně 5 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li fyzická osoba se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce požádat o výmaz z databáze.

11.2.  Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 25.05.2018

Aktuální palivový příplatek3%
Zadejte číslo zásilky pro rychlé ověření jejího stavu.

Doprava na paletách s.r.o.
Gočárova třída 504/54
CZ-500 02 Hradec Králové-Pražské Předměstí
IČ 22794905
DIČ CZ22794905
Ochrana soukromí