1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH SLUŽEB

Předmětem služeb je přeprava zásilek dle dispozic objednavatele na celém území České republiky, Slovenska, případně ostatních států Evropy s využitím smluvních dopravců realizujících svozy, rozvozy a přepravy mezi regionálními překladišti, včetně manipulace a to za úplatu a podmínek dále uvedených.

Smluvní vztah vznikne oboustranným uzavřením písemné přepravní smlouvy, nebo předáním zásilky k přepravě s dispozicemi uvedenými na soupisce přepravních listů nebo v objednávce přepravy.

Doprava na paletách (dále jen DNP) v rámci systémové přepravy (sběrná služba) přijímá k přepravě:

DNP pouze po předchozí dohodě s objednavatelem a na základě smluvní ceny a dodací lhůty, přijímá k přepravě také:

DNP nepřijímá k přepravě:

2. CENOVÁ UJEDNÁNÍ

Základní přepravné závisí na hmotnosti zásilky, objemu zásilky a přepravní vzdálenosti. v případě potřeby lze po dohodě s objednatelem stanovit cenu pouze podle výšky palety, případně stanovit cenový paušál. Detailní cenovou nabídku vypracuje objednavateli pracovník DNP.

Přepravné může uhradit dobírkou příjemce, pokud je uveden v soupisce přepravních listů, popřípadě v objednávce přepravy, jako plátce a sídlí na stejné adrese. Zaplacení úplaty za přepravu, nebo zboží může odesílatel podmínit vydáním zásilky oproti vybrané dobírce za přepravné nebo zboží. Za zaplacení úplaty za přepravu odpovídá objednavatel, i když určil plátce.

Přepravné zahrnuje cenu za zprostředkování a realizaci přepravy zásilky z místa nakládky do místa vykládky.

Pokud není v rámci Přepravní smlouvy smluveno jinak, účtuje DNP objednateli následující poplatky:

 1. Manipulační poplatek = poplatek za provedení změny přepravní smlouvy — (údajů na přepravním listě) ve výši 20,-Kč bez DPH.
 2. Poplatek za dobírku = za přijetí zásilky na dobírku se účtuje manipulační poplatek ve výši 100,-Kč. Tento poplatek je účtován v případě dobírky za zboží objednavateli a v případě dobírky za přepravu příjemci zásilky. Službu lze využít pouze u tuzemských přeprav.
 3. Poplatek za DL ZPĚT = za přijetí zásilky s podmínkou vyžádání potvrzení dodacího listu odesílatele, se účtuje manipulační poplatek ve výši 30,-Kč. Službu lze využít pouze u tuzemských přeprav.
 4. Poplatek za vrácení EUR palety = za přijetí zásilky s podmínkou vrácení palety zpět (pouze status EUR), se účtuje objednavateli manipulační poplatek ve výši 70,-Kč/PAL. Službu lze využít pouze u tuzemských přeprav.
 5. Poplatek za přesah zásilky = poplatek za přesah zásilky na paletě o rozměru 120*80. Pokud činí přesah zásilky do 10 cm, účtuje se příplatek 10 % z ceny přepravného, pokud činí přesah do 20 cm, účtuje se příplatek 20 % z ceny přepravného.
 6. Poplatek za nestohovatelnost palety = za přijetí zásilky s podmínkou NESTOHOVAT, se účtuje objednateli poplatek ve výši 10 % přepravného. Poplatek je automaticky připočítán k přepravnému.
 7. Poplatek za zásilku ADR — za přijetí zásilky ADR se účtuje k přepravnému příplatek 350,-Kč. Poplatek je účtován i v případě, že se jedná o podlimitní množství. Za zásilky označené jako hazardující k životnímu prostř. = ADR ENVIRONMENT HAZARD se účtuje navíc sazba 100,-Kč. U zásilek do Švédska, Norska a Finska, činí poplatek ADR 1450,-Kč.
 8. Poplatek za uvedení nesprávných údajů v objednávce — v případě, že bude pracovníkem dopravce při fyzických kontrolách zásilek zjištěna nesprávná výška, rozměr nebo hmotnost palety, je automaticky účtováno přepravné podle zjištěné výšky, případně rozměru a hmotnosti a k tomu je objednavatel povinen zaplatit manipulační poplatek 50,-Kč.
 9. Poplatek za zásilku delší než 2,4m — za přijetí zásilky obsahující kus delší než 2,4m, včetně zásilky do 30 kg dlouhé 6 m, se účtuje poplatek 600,-Kč ve vnitrostátní přepravě a 2600,- v mezinárodní přepravě.
 10. Poplatek za ruční pořízení objednávky — za ruční pořízení objednávky je účtován poplatek 50,-Kč/zásilka. Za ruční objednávku se považují všechny objednávky, které nebyly pořízeny v zákaznickém programu DNP, popřípadě, které nebyly součástí dohodnutého datového přenosu objednávek se zákazníkem. Zákaznický program DNP poskytuje zdarma.
 11. Poplatek za telefonickou avizaci zásilky — za přijetí zásilky s požadavkem na telefonickou avizaci příjemce se účtuje v tuzemské přepravě poplatek 50,-Kč, v mezinárodní přepravě poplatek 200,-Kč.
 12. Poplatek za službu přizpůsobení datumu nebo času doručení — viz bod 3.2.1 těchto podmínek
 13. Poplatek za nevrácení vratné palety příjemcem, pokud byla výměna provedena při nakládce, činí 250,-Kč

Celková úplata za provedení přepravy podléhá aktuální dani z přidané hodnoty.

3.OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ:

3.1. Podej zásilek k přepravě a jejich doručení

Objednavatel-zadává přepravu pracovníkům kanceláře DNP elektronickou poštou (e-mailem) na objednávkovém formuláři společnosti DNP, případně pomocí webové aplikace zákaznického programu, který DNP poskytne zdarma. Při zadání uvede do objednávky přepravy úplné a přesné údaje plátce přepravného, jeho IČ a DIČ a bankovní údaje, přesné místo odběru zásilky, telefon na odesílatele, počet kusů, obal, označení, obsah a hmotnost zásilky, příjemce a přesné místo doručení zásilky včetně PSČ a telefonu, rozměry zásilky, veškeré dispozice k nakládce a vykládce, případné další dispozice k přepravě.

Přepravovaná zásilka může být doručena jen jednomu příjemci na jedno místo určení. Po celou dobu přepravy je zásilka evidována na soupiskách přepravních listů. Příjemce potvrdí převzetí zásilky na soupisce k tomu určené, která následně slouží jako věrohodný doklad o provedení přepravy. Za správnost vyplněných údajů na soupisce přepravních listů, popřípadě v objednávce přepravy, odpovídá vždy objednavatel.

Přepravou z místa nakládky do místa vykládky se rozumí odebrání a doručení zásilky na rampě nebo v sídle odesílatele, nebo příjemce zásilky. Odesílatel může po předchozí dohodě s přepravní kanceláří podat zásilku přímo v překladišti a příjemce si ji může v cílovém překladišti vyzvednout. Přepravou zásilek se také rozumí opětovné doručení zásilky na první pokus nedoručitelné.

Nakládání a vykládání zásilek zajišťuje DNP, není-li se zákazníkem dohodnuto jinak. Má-li zásilka nebo několik zásilek manipulovaných u jednoho zákazníka vyšší hmotnost než 500 kg, nebo obsahuje-li kus o hmotnosti vyšší než 60 kg, je zákazník povinen poskytnout přiměřenou pomoc dopravci.

Příjemce nemůže převzetí zásilky podmiňovat kontrolou obsahu zjevně nepoškozené ucelené manipulační jednotky nebo před vyplacením dobírky za zboží nebo přepravné. Takové jednání se považuje za překážku v plnění smluvních ujednání, a pokud nedojde k řádnému doručení je zásilka vrácena odesílateli s právem na náhradu nákladů s tím spojených.

Pokud se nepodaří zásilku vyzvednout u odesílatele nebo doručit příjemci z důvodů na straně odesílatele, objednavatele nebo příjemce, považuje se toto za marnou jízdu. Opětovným svezením nebo doručením takové zásilky vzniká nárok DNP na náhradu nákladů s tím spojených, za které nese odpovědnost objednavatel.

Stejně tak v případě, že příjemce není zastižen na adrese dodání nebo z nějakého jiného důvodu nemůže převzít zásilku, je objednateli přepravy účtována marná jízda.

Časový limit pro nakládku, vykládku, případně clení zásilky činí 30 minut od okamžiku přistavení vozidla. Případné prodloužení této doby je oprávněn dopravce účtovat objednavateli sazbou 300,-Kč za každou započatou půlhodinu.

Doručení s požadavkem na avizování příjemce prostřednictvím SMS je zdarma. Služba telefonická avizace příjemce je zpoplatněna (viz bod 2k těchto podmínek).

V případě, že zásilka není doručena z důvodů na straně příjemce, je dopravce povinen uschovat zásilku na skladě. Za tuto úschovu je dopravce oprávněn účtovat skladné ve výši 50,-Kč za každé paletové místo a kalendářní den. Vyúčtované skladné je povinen uhradit objednavatel zásilky po jejím doručení příjemci, případně po doručení zásilky zpět odesílateli.

V případě nakládky/vykládky zásilky s vyžádáním vozidla se zvedacím čelem, nesmí jednotlivý kus přesáhnout hmotnost 800 kg.

v případě, že objednavatel toto poruší a přesto u takové zásilky uvede požadavek na vozidlo se zvedacím čelem, je povinen uhradit případné vzniklé vícenáklady a zasílatel v takovém případě nenese odpovědnost za dodržení dodací lhůty.

3.2. Dodací lhůty

DNP zprostředkovává a zajišťuje přepravu zásilek zpravidla v dodací lhůtě 24 hodin. Dodací lhůta začíná běžet uplynutím 17. hodiny dne převzetí zásilky k přepravě. V případě, že objednavatel požaduje dodání do 24 hodin, DNP tuto službu TOP poskytne za příplatek stanovený těmito Obchodními podmínkami s dodáním do 16 hod následujícího pracovního dne po převzetí zásilky. Příplatek činí částku rovnající se 15% z původního přepravného. V případě uhrazení příplatku a nedoručení zásilky do 24 hodin, bude tento příplatek vrácen plátci přepravného.

státnázev službypopisčasové rozmezí pro doručenípříplatek
ČRstandardstandardní doručení (1-2 prac.dny)8 - 16 hod0 Kč
ČRTOPprioritní doručení (1 prac.den)8 - 16 hod15% přepravného, min. 100 Kč

u zásilek na dobírku a zásilek s požadovanou avizací dodací lhůta končí dnem doručení avíza příjemci zásilky s dohodou příjemce o pozdějším doručení.

u zásilek pod celním dohledem dodací lhůta neplyne po dobu zdržení způsobeného celním řízením případně celní kontrolou zásilky (obdobně i u opatření státní správy).

3.2.1. Přizpůsobení času nebo datumu doručení

DNP u systémových zásilek poskytuje službu Přizpůsobení času nebo datumu doručení, určenou pro případy, kdy objednavatel přepravy požaduje doručit zásilku v jiném časovém úseku než běžných 8-16 hod nebo v jiný den, než který vychází podle běžné dodací lhůty. Služba je poskytována pro tuzemské i zahraniční přepravy. Přehled služeb včetně příplatků:

Tuzemské přepravy

státnázev službypopisčasové rozmezí pro doručenípříplatek
ČRstandard_13standardní doručení 1-2 prac.dny8 - 13 hod120 Kč
ČRTOP_13prioritní doručení 1 prac.den8 - 13 hod15% přepravného (min 100,-Kč) + 120,- Kč
ČRTOP_PMprioritní doručení 1 prac.den13 - 16 hod15% přepravného (min 100,-Kč) + 120,- Kč
ČRTOP_10prioritní doručení 1 prac.den8 - 10 hod15% přepravného (min 100,-Kč) + 250,- Kč
ČRTOP_TWprioritní doručení 1 prac.denčasové okno (30 - 120 min)15% přepravného (min 100,-Kč) + 250,- Kč

státnázev službypopisčasové rozmezí pro doručenípříplatek
ČRFIXobjednavatel zvolí jiné datum doručení než je následující pracovní den po dni nakládky8 - 16 hod15% přepravného (min 100,-Kč)
ČRFIX_13objednavatel zvolí jiné datum doručení než je následující pracovní den po dni nakládky8 - 13 hod15% přepravného (min 100,-Kč) + 120,-Kč
ČRFIX_PMobjednavatel zvolí jiné datum doručení než je následující pracovní den po dni nakládky13 - 16 hod15% přepravného (min 100,-Kč) + 120,-Kč
ČRFIX_10objednavatel zvolí jiné datum doručení než je následující pracovní den po dni nakládky8 - 10 hod15% přepravného (min 100,-Kč) + 250,-Kč
ČRFIX_TWobjednavatel zvolí jiné datum doručení než je následující pracovní den po dni nakládkyčasové okno (30 - 120 min)15% přepravného (min 100,-Kč) + 250,-Kč
ČRFIX_DAYpříjemce zvolí konkrétní datum pro doručení zásilky v rozsahu 0-3 dny od předpokládaného datumu dodání0-3 dny od předpokládaného datumu dodání15% přepravného (min 100,-Kč) + 250,-Kč

Mezinárodní přepravy

státnázev službypopisčasové rozmezí pro doručenípříplatek
Evropastandardstandardní doručení dle jednotlivých států8 - 16 hod0 Kč
EvropaTOPprioritní doručení8 - 16 hod30% přepravného
EvropaTOP_13prioritní doručení8 - 13 hod30% přepravného + 550,-Kč
EvropaTOP_10prioritní doručení8 - 10 hod30% přepravného + 1100,-Kč

státnázev službypopisčasové rozmezí pro doručenípříplatek
EvropaFIXobjednavatel zvolí jiné datum doručení než odpovídá standardnímu doručení podle JŘ8 - 16 hod450 Kč
EvropaFIX_13objednavatel zvolí jiné datum doručení než odpovídá standardnímu doručení podle JŘ8 - 13 hod850 Kč
EvropaFIX_10objednavatel zvolí jiné datum doručení než odpovídá standardnímu doručení podle JŘ8 - 10 hod1 350 Kč
EvropaFIX_TBAdoručující depo si termín a čas doručení domluví s příjemcemdohoda s příjemcem550 Kč

3.3. Limit hodnoty zásilky - pojištění

DNP přijímající k přepravě zásilku odpovídá za škodu způsobenou na zásilce od doby jejího převzetí do výše, kterou předvídal v době převzetí zásilky k přepravě a to maximálně 300 000,-Kč, avšak náhrada škody je podle ustanovení § 9a zákona o silniční dopravě č.111/1994 Sb., limitována max. 8,33 SDR (cca 260,-Kč) za kilogram hrubé váhy zásilky.

Pokud je nutné zásilku připojistit, ať už z důvodu vyšší hodnoty než 300 000,-Kč, nebo z důvodu Zákonem stanoveného limitu, musí toto být učiněno před započetím přepravy a dopravce má právo účtovat odesílateli přirážku do výše 0,6 % z hodnoty zásilky, minimálně však 400,-Kč.

Pouhý údaj o ceně zboží a dodací podmínce (například dobírka za zboží) nelze považovat za příkaz k zajištění tohoto pojištění.

Pojištění zásilek se nevztahuje zejména na vadný nebo nedostatečně vhodný obal zboží, na škody na obalu, na rizika zpronevěry, na škody zapříčiněné vnitřní zkázou nebo přirozenou povahou/vadou zboží, na škody zapříčiněné konstrukčními, výrobními nebo materiálovými vadami, na škody způsobené poškrábáním a odřením, na škody zapříčiněné zpožděním dodání zboží (terminované přepravy), na škody zapříčiněné vlhkostí vzduchu a/nebo teplotními výkyvy, na škody způsobené porušením celních nebo jiných úředních předpisů, na válečná a politická rizika, na nepřímé škody všeho druhu.

3.4. Označení zásilky a obal

Odesílatel je povinen podat zásilku k přepravě jako ucelenou manipulační jednotku v řádném obalu tak, aby byla chráněna za přepravy a při manipulaci před ztrátou nebo poškozením, aby nepoškodila společně přepravované zásilky, dopravní prostředky, zařízení překladiště a neohrozila bezpečnost osob manipulujících se zásilkou.

Zásilky podané k přepravě bez obalu jsou přijaty k přepravě s výhradou, že jejich povrchové poškození nemá vliv na vznik škody a DNP za toto případné poškození neodpovídá.

Zásilky v přepravních obalech musí být zajištěny proti poškození posunem zásilky či vzájemným poškozením vnitřním obalem. Vnitřní a vnější obal musí odpovídat povaze a hmotnosti zásilky. Musí být dostatečně pevný k tomu, aby účinně chránil věci tvořící obsah proti možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými zásilkami (třením, tlakem a nárazem). Zásilka uvnitř obalu musí být dostatečně zabezpečena vystýlkami. Za škodu vzniklou nedodržením této povinnosti dopravce neodpovídá.

Zasílatel není povinen přezkoumávat vhodnost či kvalitu obalu.

Zásilka na paletě musí být pevně připáskována k paletě, nestačí zajištění stretchovou fólií. Za škodu vzniklou nedodržením této povinnosti dopravce neodpovídá.

Pokud povaha zásilky vyžaduje, aby s ní bylo během přepravy a při manipulaci určitým způsobem zacházeno nebo aby byla ukládána v určité poloze, je odesílatel povinen označit ji manipulační nebo výstražnou značkou pro zvláštní, objednavatelem přepravy vymíněnou manipulaci se zásilkou a všemi příslušnými a zákonem vyžadovanými značkami. Jedná-li se o přepravu nebezpečného zboží, pak označení musí být v souladu s ADR/RID/IATA — DGR nebo IMDG.

Každý jednotlivý kus zásilky musí být označený adresou příjemce, přesným místem vykládky a adresou odesílatele. Po dohodě se zákazníkem může DNP zajistit zabalení a označení zásilky na náklady odesílatele.

V případě, že se jedná o přepravu balíkové zásilky, je povinností objednavatele přepravy, aby zásilka měla kartonový obal. Pokud nebude zásilka v kartonovém obalu, DNP automaticky účtuje příplatek 130,-Kč/kus. Při překročení maximální hmotnosti balíkové zásilky (30 kg/balík), je automaticky účtován příplatek 130,-Kč/kus.

3.5. Odpovědnost za vznik škody

Objednavatel přepravy bere výslovně na vědomí, že na smlouvy o přepravě uzavřené od 1.1. 2019 se vztahuje ustanovení § 9a zákona o silniční dopravě č.111/1994 Sb., tj. náhrada škody je limitována max. 8,33 SDR za kilogram hrubé váhy zásilky.

Zjistí-li příjemce zásilky její zjevnou porušenost nebo neúplnost anebo okolnosti tomu nasvědčující, je povinen učinit krátký zápis do soupisky přepravních listů a požádat řidiče nejpozději při převzetí zásilky o sepsání Zápisu o škodě.

Jde-li o zjevně neznatelné poškození nebo neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím vydání, rozbalení, je příjemce zásilky povinen to sdělit kanceláři DNP a to nejpozději v den převzetí zásilky. Dopravce neručí za obsah zásilky v neporušeném obalu!

DNP může vyvinout součinnost k sepsání dodatečného zápisu o škodě, který je sepisován pro účely vyřízení reklamace mezi odesílatelem a příjemcem zásilky bez účasti DNP.

Za jiné škody než škody na přepravované zásilce odpovídá DNP jen tehdy, byly-li způsobeny překročením dodací lhůty a to pouze do výše přepravného avšak pouze v případě uhrazení stanoveného příplatku za dodání do 24 hod. Nenahrazuje se ušlý zisk, nepřímá / následná škoda všeho druhu.

v případě převzetí nesprávně deklarovaného zboží nebo nesprávně označeného zboží k přepravě, nezbavuje objednavatele přepravy odpovědnosti za jakékoli vzniklé škody.

Pokud odesílatel předá do přepravy zásilku, která podle platných předpisů nebo s ohledem na jejich povahu nelze přepravovat společně s jinými zásilkami (například neoznačené zásilky podléhající ADR), má oprávněný dopravce právo na náhradu škody která mu přepravou takovéto zásilky vznikne a neodpovídá odesílateli za stav takovéto zásilky při jejím vydání. V takovém případě lze dodací lhůtu prodloužit o dobu nezbytně nutnou pro vyřešení.

V případě přepravy zásilky, jejíž povaha nedovoluje stohování na vozidle, musí být objednatelem v objednávce přepravy zadána volba nestohovat a zaplacen stanovený příplatek. Pokud se tak nestane, za případné reklamace poškození z důvodu stohování zásilky, nenese DNP odpovědnost.

Pokud příjemce neučiní výhradu ke stavu zásilky či jejímu obalu v okamžiku převzetí zásilky, přičemž taková výhrada musí obsahovat podrobné zdůvodnění, musí být uveden způsob a rozsah poškození na standardním formuláři dopravce, nenese zasílatel odpovědnost za škody. Odmítnutí převzetí zásilky příjemcem je nepřípustné. Zasílatel nenese odpovědnost za škody následně vzniklé na zásilce v důsledku odmítnutí převzetí zásilky.

3.6. Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody

Právo na náhradu škody musí oprávněný uplatnit písemně, a to bez zbytečného odkladu. Při uplatnění práva náhrady škody u DNP je reklamující povinen jednoznačným způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti, doložit věrohodnými písemnými důkazy rozsah způsobené škody. Pokud reklamující nedoloží tyto dokumenty, má DNP právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku předložených důkazů o vzniku škody.

Oprávněným k podání reklamace částečné škody na zásilce v silniční nákladní přepravě je příjemce, při úplném poškození — zničení, nebo ztrátě je odesílatel.

Oprávněným k vrácení přepravného je ten, kdo přepravné zaplatil.

Nepatří sem případy, kdy se zásilka vrací zpět pro překážku v doručení způsobenou příjemcem (objednavatelem).

Nárok zasílatele na úhradu úplaty za provedené přepravní služby není dotčen v případě uplatněné reklamace.

3.7. Doklady k uplatnění reklamace

Řádná reklamace musí být doložena následujícími doklady:

Škodní fakturu je reklamující oprávněn vystavit až v okamžiku uznání odpovědnosti ze strany DNP.

Pokud oprávněný nedoloží uplatněný nárok co do výše a jeho obsahu, DNP není povinná k zaplacení náhrady škody.

3.8. Zásilky na dobírku - pouze tuzemské přepravy

DNP přijímá k přepravě zásilky na dobírku v maximální výši hodnoty dobírky 60 000,-Kč, pokud odesílatel vyplní do objednávky přepravy nezbytné údaje (tj. částku, číslo účtu, variabilní symbol). V případech uvedení dobírky nesmí v objednávce přepravy chybět úplná adresa příjemce včetně telefonu. Neuvedení správné a úplné adresy příjemce, jakož i neuvedení telefonního čísla na příjemce se považuje za překážku v doručení.

Na základě zadání objednavatele zajistí DNP inkaso dobírky od příjemce a následný převod vybrané částky na zákazníkem určený bankovní účet, uvedený v objednávce přepravy.

V případě, že příjemce odmítne zaplatit dobírku, považuje se to za překážku v plnění smlouvy o přepravě.

3.9. Zásilky se službou DL zpět - pouze tuzemské přepravy

DNP přijímá k přepravě zásilky s možností zajištění potvrzení dodacího listu odesílatele příjemcem. Dodací list, ve dvou vyhotoveních, musí odesílatel pevně připojit k zásilce na viditelné místo (samolepící kapsa).

Pokud tak neučiní, není dopravce povinen potvrzení jeho DL zajistit. Za potvrzení jiných přiložených dokumentů, než je dodací list, nenese dopravce odpovědnost.

3.10. Zásilky se službou vratná paleta zpět - pouze tuzemské přepravy

DNP přijímá k přepravě zásilky s možností vrácení EUR palety zpět. Za takovou službu je objednavatel povinen uhradit poplatek dle bodu 2d těchto podmínek. DNP si vyhrazuje právo na korekci vrácených palet v případě, kdy během přepravy zásilky bude zjištěno, že paleta není EUR, nebo je poškozena, nebo příjemce nemá paletu výměnou. U služby "vratná paleta zpět" je počítána amortizace palet ve výši 10 %.

V případě, že je přeprava s touto službou objednána z místa nakládky, ze kterého v uplynulých 3 pracovních dnech, nebyla realizována žádná přeprava, je objednavatel povinen takovou objednávku učinit nejpozději do 15:30 hod předchozího pracovního dne, před dnem nakládky. V takovém případě bude u odesílatele provedena služba vratná paleta ihned při nakládce. Odesílatel je povinen zajistit u příjemce zásilky, aby měl paletu na výměnu k dispozici. Pokud se tak nestane, bude odesílateli účtován poplatek dle článku 2.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v samostatném dokumentu na https://dopravanapaletach.cz/soukromi.php. Případné dotazy k problematice ochrany osobních údajů lze směrovat na adresu ochranasoukromi@dopravanapaletach.cz.

5. PLATNOST a ÚČINNOST

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.4.2023 . Aktuální znění je k dispozici na www.dopravanapaletach.cz. Právní vztahy těmito podmínkami neupravené, se řídí Zasílatelskými podmínkami Svazu Spedice a Logistiky — viz https://www.svazspedice.cz/.